Huurvoorwaarden

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.
 • De verhuur van de kerk vindt alleen plaats voor activiteiten die passend zijn in de entourage van de kerk en haar omgeving. E.e.a. ter beoordeling van de verhuurder
 • De kerk mag alleen worden gebruikt voor de activiteit waarvoor de overeenkomst is aangegaan
 • De kerk biedt ruimte aan maximaal 120 personen, incl. kinderen
 • Huurder is zich ervan bewust dat de kerk onderdeel is van het kleinschalige dorp en landelijk gelegen omgeving. Geluids- en parkeeroverlast dienen tot een minimum te worden beperkt
 • De kansel mag niet worden betreden
 • Alle aan de kerk gelieerde attributen mogen niet worden verplaatst zonder voorafgaande toestemming van een vertegenwoordiger van de verhuurder
 • Gebruik van het orgel en de vleugel is alleen toegestaan na overleg en door een door de verhuurder geautoriseerde organist en/of pianist
 • De overeengekomen huur dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de activiteit te zijn overgemaakt. U ontvangt hiervoor een factuur.
 • U kunt kosteloos annuleren tot 4 weken voor aanvang van uw huurperiode.
 • Daarna bent u het volledige huurbedrag verschuldigd
 • Huurder draagt zelf zorg voor een adequate (evenementen)verzekering en is aansprakelijk voor eventuele schade aan de kerk en haar inboedel
 • Huurder staat in voor alle personen die zich gedurende de verhuurperiode, op uitnodiging van of vanwege enige relatie met huurder in de kerk bevinden, en is daarvoor aansprakelijk
 • De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel op de overeengekomen dag(en) niet beschikbaar zijn van de kerk behoudens in geval de oorzaak direct aan enig handelen dan wel nalaten van de Stichting te wijten zou zijn. In het geval van overmacht is de Stichting niet aansprakelijk voor eventuele schade
 • De Stichting is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bezittingen van derden die zich in of bij de kerk bevinden

Huisregels

Om u een optimaal verblijf te kunnen bieden, hebben wij enige bindende huisregels opgesteld.
 • Wij verwachten dat u met respect met het gebouw en de omgeving zult omgaan.
 • Er mag niets aan wanden, plafond, deuren of het antieke meubilair worden bevestigd
 • Het is niet toegestaan spijkers, schroeven of ander materieel ergens te bevestigen
 • Het is niet toegestaan champagne / mousserende wijn in de kerk te ontkurken
 • Het gebruik van confettikanonnen en rookmachines is niet toegestaan
 • Evenmin is het toegestaan in en buiten de kerk met rijst, confetti e.d. te strooien.
 • Gebeurt dit toch dan zullen hiervoor schoonmaakkosten, met een minimum van € 100,- aan huurder worden doorberekend
 • Afsteken van vuurwerk en sterretjes is niet toegestaan
 • Vuurpotten zijn niet toegestaan
 • Houdt u er rekening mee dat dat veel geluid, met name s ’avonds, leidt tot overlast. Dat betekent dat het geluid van binnen niet tot buiten de kerk mag doordringen. Dat betekent ook dat u ervoor zorgdraagt dat de kerkdeur zoveel mogelijk gesloten blijft
 • Bij het in- en uitgaan van de kerk dient gepaste stilte te worden betracht
 • Het is niet toegestaan om de begraafplaats te betrekken bij de activiteit anders dan voor een begrafenisplechtigheid of aanverwante gebeurtenis
 • Uw gasten worden geacht hun auto te parkeren op het parkeerterrein bij voetbalvereniging DRC, en anders op het parkeerterrein aan het begin of het einde van het dorp
 • Schade, of de dreiging daarvan, die ontstaan is tijdens de verhuurperiode, moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de beheerder van de kerk
 • De kerk dient bezemschoon, opgeruimd en ingericht in basisopstelling te worden achtergelaten (raadpleeg hiervoor de plattegrond inrichting). Het door u aangevoerde materiaal dient zo spoedig mogelijk te worden afgevoerd
 • Afval wordt door huurder meteen verwijderd en afgevoerd
 • In de kerk is een ontruimingsplan aanwezig. U wordt geacht daar kennis van te nemen